Biomassa Hout

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Gebruikers van BiomassaDHZ

Artikel 1: Definities
1.1. In deze bepalingen wordt met BiomassaDHZ bedoeld De Klik als eigenaar en exploitant van de website www.biomassadhz.nl.
1.2. Site: De door De Klik op internet verzorgde website www.biomassadhz.nl. De meeste informatie op de site is afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
1.3. Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten of die van de diensten van BiomassaDHZ gebruikmaakt. Er worden 4 soorten gebruikers onderscheiden: deelnemer, aanmelder, reageerder en opdrachtgever.
1.4. Deelnemer: Gebruiker is een Abonnement aangegaan met BiomassaDHZ. Hij kan na inloggen alle beschikbare informatie op de site bekijken en kan onafhankelijk van BiomassaDHZ contact opnemen met andere Deelnemers. Contact met Aanmelders en Reageerders loopt via BiomassaDHZ. De gebruiker kan eigen informatie op de site plaatsen, aanpassen en verwijderen.
1.5. Aanmelder: Gebruiker voegt kosteloos informatie toe aan de site en kan gedeeltelijk gebruikmaken van de informatie op de site. De gebruiker kan niet zelf de aangemelde informatie aanpassen of verwijderen, maar dit slechts doorgeven aan BiomassaDHZ. Bij reacties op de aanmelding loopt het contact via BiomassaDHZ. De Aanmelder kan vervolgens Deelnemer worden of Opdrachtgever voor bemiddeling.
1.6. Reageerder: Gebruiker reageert op vraag of aanbod op de site en krijgt de informatie van de site gedeeltelijk te zien. Contact loopt via BiomasaDHZ. De Reageerder kan vervolgens Deelnemer worden of Opdrachtgever voor bemiddeling.
1.7. Opdrachtgever: Gebruiker die een overeenkomst aangaat met De Klik voor bemiddeling, een zoekopdracht, adverteren, stimuleringsbijdrage of overige dienstverlening.
1.8. Abonnement: Een abonnement is een specifiek soort overeenkomst die gesloten wordt tussen een Deelnemer en BiomassaDHZ. Door het afsluiten van een Abonnement wordt een Gebruiker als Deelnemer aangemerkt.
1.9. Overeenkomst: Een overeenkomst bevat de afspraken tussen Gebruiker en BiomassaDHZ/De Klik, op basis waarvan Gebruiker de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten. Overeenkomsten worden gesloten voor bemiddeling, zoekopdrachten, adverteren, stimuleringsbijdrage of overige dienstverlening.
1.10. Biomassaplaatsing: Onder Biomassaplaatsing wordt in deze voorwaarden verstaan het geheel van gegevens dat betrekking heeft op de biomassa zoals dat door de BiomassaDHZ wordt weergegeven op kaartmateriaal en in de database is verwerkt. Het kan hier zowel gaan over vraag en aanbod
1.11. Verantwoordelijkheid: BiomassaDHZ stelt Gebruikers in staat om tot elkaar te komen, maar is nooit partij en op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een overeenkomst die gesloten wordt tussen partijen die gebruikmaken van www.biomassadhz.nl. Ook bij bemiddeling of een zoekopdracht is De Klik slechts dienstverlenend en nooit partij en op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een overeenkomst tussen Gebruikers of de uitvoering daarvan.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen BiomassaDHZ/De Klik en Gebruiker waarop BiomassaDHZ/De Klik deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Klik, voor de uitvoering waarvan wij derden moeten betrekken.
2.2. Door gegevens aan de BiomassaDHZ ter beschikking te stellen ter verwerking tot een Biomassaplaatsing en bij aanmelding als Deelnemer verklaart Gebruiker zich bekend met en accepteert hij deze voorwaarden.
2.3. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken middels een afzonderlijke en voor iedere opdracht apart aangegane schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden hebben in alle gevallen voorrang boven de door de gebruiker in offertes, correspondentie, facturen en dergelijke van toepassing verklaarde voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, of andere voorwaarden van Gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zal deze situatie worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Abonnementen
3.1. Een Abonnement komt tot stand zodra een Gebruiker het formulier ‘Aanmelden’ of het formulier onder ‘Vraag en Aanbod managen’ met aangevinkt ‘deelnemer worden’ volledig heeft ingevuld en verstuurd en het formulier door BiomassaDHZ is ontvangen.
3.2. BiomassaDHZ is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een Abonnement te weigeren, onder meer indien sprake is van naar het oordeel van BiomasaDHZ misleidende, onjuiste c.q. onvolledige informatie dan wel oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere Deelnemers.
3.3. Abonnementen worden aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar.
3.4. Abonnementen worden steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij de Deelnemer minimaal 2 maanden voor het aflopen van de Abonnementsperiode schriftelijk heeft aangegeven het Abonnement te willen beëindigen.
3.5. Door het wegvallen van stimuleringsbijdragen van derden kunnen de abonnementskosten aanzienlijk omhoog gaan. BiomassaDHZ is gerechtigd die verhogingen door te voeren bij verlenging van de abonnementen. Indien de stijging van de abonnementskosten hoger is dan het gemiddelde inflatiepercentage zal BiomassaDHZ de Deelnemer hierover tijdig informeren, zodat een Deelnemer kan besluiten de overeenkomst al dan niet voort te zetten.
3.6. Bij ‘Uitleg’ onder het kopje Kosten zijn de kosten voor een Abonnement opgenomen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
3.7. Facturering geschiedt vooraf per jaar.
3.8. In het geval Deelnemer gedurende 15 dagen in verzuim is bij de betaling van een factuur, is BiomassaDHZ gerechtigd het Abonnement van Deelnemer op non- actief te zetten, hetgeen inhoudt dat Deelnemer geen toegang meer heeft tot het besloten deel van www.biomassadhz.nl, dat de Biomassaplaatsingen van Deelnemer niet meer voor bezoekers van deze website zichtbaar zijn en dat op een reactie op een Biomassaplaatsing van een ander geen aanvullende informatie wordt verstrekt. Gedurende de periode van non-activiteit is Deelnemer de overeengekomen abonnementskosten op de gebruikelijke wijze aan BiomassaDHZ verschuldigd.

Artikel 4: Overeenkomsten
4.1. Overeenkomsten worden gesloten voor bemiddeling, zoekopdrachten, adverteren, stimuleringsbijdrage of overige dienstverlening.
4.2. Overeenkomsten worden over het algemeen voorafgegaan door een offerte of aanbieding. Alle offertes en aanbiedingen van BiomassaDHZ/De Klik zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.3. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.4. De offerte wordt een overeenkomst als deze door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend wordt geretourneerd.
4.5. BiomassaDHZ/De Klik kan bij een mogelijk contact tussen een Aanmelder en een Reageerder maar voor 1 partij bemiddelen. In een dergelijk geval wordt de overeenkomst aangegaan met de Reageerder.
4.6. BiomassaDHZ/De Klik zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever BiomassaDHZ/De Klik derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BiomassaDHZ/De Klik dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd en ook de termijn van uitvoering kan wijzigen.
4.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BiomassaDHZ/De Klik een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
4.10. BiomassaDHZ/De Klik is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of dreigt door omstandigheden niet te kunnen nakomen.
4.11. Indien BiomassaDHZ/De Klik tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.12. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BiomassaDHZ op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Beëindiging Abonnement en Overeenkomst
5.1. BiomassaDHZ is gerechtigd het Overeenkomsten en Abonnementen met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder restitutie van bijdragen, indien:
- Deelnemer of Opdrachtgever, ook na ingebrekestelling, zijn verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of het Abonnement niet nakomt.
- Deelnemer of Opdrachtgever surseance van betaling en faillissement aanvraagt of verkrijgt.
- Deelnemer of Opdrachtgever al dan niet vrijwillig tot liquidatie mocht overgaan.
5.2. Indien Deelnemer zich niet houdt aan de door BiomassaDHZ te stellen randvoorwaarden voor aanmelding en verwijdering van Biomassaplaatsingen, of door klachten over afhandeling van andere Deelnemers zal het Abonnement met onmiddellijke ingang worden beëindigen, zonder restitutie van bijdragen voor niet genoten abonnementsperiode.

Artikel 6: Biomassaplaatsing
6.1. BiomassaDHZ neemt op zich de ten behoeve van de Biomassaplaatsing door Aanmelder of Deelnemer verstrekte gegevens in haar databestand te verwerken, op te slaan en ten behoeve van andere Gebruikers te tonen.
6.2.Ter bewaking van de kwaliteit van het bestand staat het BiomassaDHZ zonder nadere redengeving vrij een Biomassaplaatsing te weigeren, alsmede te bepalen dat zekere, door Aanmelder of Deelnemer opgegeven gegevens betrekking hebbende op de biomassa, geheel of gedeeltelijk niet in haar databestand worden opgenomen of in beperkte mate worden aangepast (tekstueel) of aangevuld.
6.3. BiomassaDHZ zal de Biomassaplaatsing, zoals die in het databestand is opgenomen, desgevraagd ter kennis van de Aanmelder stellen. De Aanmelder zal eventuele wijzigingen in zijn Biomassaplaatsing aan BiomassaDHZ melden, waarna een gewijzigde Biomassaplaatsing in het bestand wordt opgenomen.
6.4. Een Deelnemer heeft volledig inzicht in de informatie in het databestand en is zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van aanpassingen.
6.5. Een Biomassaplaatsing van een Aanmelder blijft maximaal 2 maanden beschikbaar op www.biomassadhz.nl. Een Biomassaplaatsing wordt eerder verwijderd indien de Aanmelder bij aanmelding van de Biomassaplaatsing heeft aangegeven dat het einde van de beschikbaarheid eerder ligt, of dat bij BiomassaDHZ bekend is dat de Biomassaplaatsing is afgehandeld.
6.6. Deelnemer is verplicht een Biomassaplaatsing zelf te verwijderen uit het systeem als deze is afgehandeld, de beschikbaarheidsdatum is verlopen en of om een andere reden niet meer met de werkelijkheid overeenkomt.
6.7. Aanmelder of Deelnemer staat er voor in dat de door hem aan BiomassaDHZ verstrekte gegevens juist en betrouwbaar zijn. BiomassaDHZ is gerechtigd de biomassaregistratie te wijzigen en/of aan te vullen dan wel te verwijderen indien bij periodieke controle blijkt dat de biomassaregistratie niet meer met de werkelijkheid overeenkomt.

Artikel 7: Reageren op Biomassaplaatsing
7.1. Een Deelnemer stemt ermee in dat bij het reageren op een Biomassaplaatsing zijn contactgegevens worden verstuurd aan de Deelnemer die de biomassa heeft geplaatst, of naar BiomassaDHZ die na bemiddeling de gegevens door kan geven aan de Aanmelder die de biomassa heeft geplaatst.
7.2. Vanaf het versturen van de e-mail met contactgegevens aan de Deelnemer die eigenaar is van de Biomassaplaatsing is BiomassaDHZ niet meer verantwoordelijk voor het vervolg van het proces.
7.3. BiomassaDHZ neemt op zich Reageerder te informeren over de details van de betreffende Biomassaplaatsing en de wijze waarop de afhandeling kan plaatsvinden. De Reageerder kan vervolgens kiezen om Deelnemer te worden en een Abonnement af te sluiten, of Opdrachtgever worden voor een bemiddeling.
7.4. Bij vermoedens van misbruik is BiomassaDHZ niet verplicht de Reageerder te informeren.
7.5. BiomassaDHZ neemt op zich Aanmelder te melden dat gereageerd is op zijn Biomassaplaatsing. De Aanmelder kan vervolgens kiezen om Deelnemer te worden en een Abonnement af te sluiten, of Opdrachtgever worden voor een bemiddeling. Indien De Klik al bemiddelt voor Reageerder is de Aanmelder vrij te kiezen om zelf het contact aan te gaan, of een externe bemiddelaar in te schakelen. Indien De Klik bemiddelt voor Reageerder brengt BiomassaDHZ geen kosten in rekening bij Aanmelder

Artikel 8: Gebruiksrecht gegevens
8.1. Door gegevens aan BiomassaDHZ ter beschikking te stellen geeft Gebruiker BiomassaDHZ het recht om binnen haar doelstellingen vrijelijk over die gegevens te beschikken. In het bijzonder is BiomassaDHZ gerechtigd informatie van Biomassaplaatsingen aan een ander, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking te stellen.
8.2. Het is de gebruiker niet toegestaan de door BiomassaDHZ verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 9: Tarieven en betaling
9.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum
9.2. Indien de Deelnemer of Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Deelnemer of Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Deelnemer of Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer of Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.3. Indien de Deelnemer of Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, zullen na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste aanmaning incassokosten in rekening gebracht worden conform ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Deelnemer of Opdrachtgever worden verhaald. Over de verschuldigde incassokosten is eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. BiomassaDHZ is in geen geval aansprakelijk te stellen voor schade in welke aard dan ook, veroorzaakt door of verband houdend met het opslaan en ter beschikking stellen van gegevens.
10.2. Behoudens opzet of grove schuld van BiomassaDHZ, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade voor Gebruiker als gevolg van storingen en dergelijke in het kader van de exploitatie en operationeel zijn van www.biomassadhz.nl.
10.3. BiomassaDHZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en bruikbaarheid van de door haar ter beschikking gestelde informatie.
10.4. BiomassaDHZ is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist, niet volledig vermelden van gegevens of voor het verloren gaan daarvan.
10.5. Ingeval de gebruiker aan BiomassaDHZ onjuiste gegevens heeft verstrekt of ingeval de gebruiker de aan hem ter beschikking gestelde informatie gebruikt in strijd met deze voorwaarden, is de gebruiker aansprakelijk voor alle nadelen die daardoor voor BiomassaDHZ ontstaan.
10.6. De gebruiker vrijwaart BiomassaDHZ voor aanspraken van derden op grond van ter beschikking gestelde of verleende informatie.
10.7 Indien komt vast te staan dat BiomassaDHZ/De Klik aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag van de abonnementskosten over één maand of de kosten conform de Overeenkomst van de maand waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit alles behoudens voor zover er sprake is van opzet en grove schuld zijdens BiomassaDHZ/De Klik.
10.8. BiomassaDHZ/De Klik is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade.

Artikel 11: Overmacht
11.1. BiomassaDHZ/De Klik is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. BiomassaDHZ/De Klik heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
11.2. BiomassaDHZ/De Klik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12: Onderhoud
12.1. BiomassaDHZ mag zonder voorafgaande bekendmaking haar website www.biomassadhz.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens BiomassaDHZ ontstaat.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BiomassaDHZ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich in redelijkheid hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.biomassadhz.nl.
14.2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BiomassaDHZ/De Klik.

© De Klik, januari 2013